Behoudens afwijkende bepalingen op de factuur, is de factuur van contrast law seminars bvba contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van één (1)% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 EUR, onverminderd het recht van contrast law seminars bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle kosten die contrast law seminars bvba dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, zijn voor rekening van de klant.

Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Een inschrijving kan tot vijf (5) dagen voor het seminarie worden geannuleerd.

Overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (“Wet Elektronische Handel”) is contrast law seminars in het kader van onderhavige algemene voorwaarden niet onderworpen aan de verplichtingen vervat in de artikelen 7 §1 8°, 8 §1, 9 en 10 van de Wet Elektronische Handel.

Het Belgisch recht is van toepassing. Enig geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.